CE Mailvisie oktober 2017

 

Tool over luchtvaartbelastingen per land

Voor de Europese Commissie ontwikkelen CE Delft en SEO een beleidstool waarin de effecten van luchtvaartbelastingen kunnen worden ingeschat in Europese, Amerikaanse en Aziatische landen. CE Delft verzamelt per land de gegevens van belastingen en belastingvrijstelling op het personen- en vrachtvervoer door de lucht. Beleidsmakers kunnen de tool gebruiken om de effecten op de luchtvaart, het milieu en de economie in te schatten. Meer informatie Jasper Faber 

Is recycling drankkarton milieu-effectief?

CE Delft onderzoekt in opdracht van het Afvalfonds de kosteneffectiviteit van de recycling van drankenkarton. Vraag is hoe de meerkosten zich verhouden tot de milieuvoordelen. Daarbij vergelijken we de kosteneffectiviteit van kunststofrecyclen met een aantal maatregelen uit de energiesector, zoals windenergie en biomassabijstook. Omdat het milieuvoordeel van drankenkartonrecycling vooral zit in biodiversiteit en agrarische landgebruik toetsen we hierbij niet op €/ton CO2 maar op €/ReCiPe punt milieuvoordeel. Deze methodiek is waarschijnlijk ook interessant voor andere kosteneffectiviteitsberekeningen. Meer informatie Geert Bergsma

Gebruik restwarmte koelwaterlozingen

Deltares en CE Delft voeren voor Rijkswaterstaat een verkenning uit naar het gebruik van de restwarmte van koelwaterlozingen. Nu wordt koelwater vaak ongebruikt geloosd op de rivieren, waar dit tot problemen met de waterkwaliteit kan leiden. CE Delft zal zich vooral focussen op het in kaart brengen van het aanbod van restwarmte en locaties/toepassingen waar deze nuttig te gebruiken is. Daarnaast trekken beiden samen op bij stakeholderoverleg- en analyse door middel van interviews en bijeenkomsten. Meer informatie: Benno Schepers

Biobased plastics in circulaire economie

Voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzoekt CE Delft de vraag onder welke voorwaarden biobased plastics passen in een circulaire economie. Daarbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 
  1. De broeikasgasbalans.
  2. Het gebruik van (natuurlijke) grondstoffen over de gehele levenscyclus.
  3. Bio-afbreekbaarheid en de vraag voor welke toepassing dat nuttig is.
  4. De invloed op zwerfvuil en de ‘plastic soep’.
  5. End-of-life: Wat is de beste afvalverwerking voor bioplastics, recycling, vergisting, compostering of verbranding?
De studie wordt binnenkort openbaar gemaakt. Meer informatie: Geert Bergsma

Beleidsevaluatie EIA en MIA/Vamil

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale subsidie om de energiebesparing bij bedrijven te versnellen door steun aan innovatieve bedrijfsmiddelen die efficiënter zijn dan de op dat moment in de markt gangbare bedrijfsmiddelen. CE Delft voert voor het ministerie van Economische Zaken de evaluatie uit over de jaren 2012-2015. Centraal staat de vraag of de EIA effectief en efficiënt is en welke verbeteringen er mogelijk zijn. In oktober zal CE Delft twee enquêtes versturen gericht op aanvragers en leveranciers van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA.

MIA/Vamil
De MIA/Vamil is een fiscale subsidie die erop gericht is om bedrijfsinvesteringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. De huidige regeling loopt tot 2019 en het ministerie van I&M heeft CE Delft opdracht gegeven de regeling te evalueren op de effectiviteit en doelmatigheid van de MIA/Vamil en te adviseren hoe de regeling kan worden verbeterd. Meer informatie: Martijn Blom

Verkenning Bio-LNG Rotterdamse haven

Havenbedrijf Rotterdam en het Nationale LNG Platform hebben CE Delft gevraagd om de mogelijkheden te verkennen om bio-LNG als transportbrandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen. In de eerste fase wordt verkend welke technologieën beschikbaar zijn, welke feedstocks er zijn, en wat de relevante beleidsontwikkelingen zijn. Vervolgens worden de vraagzijde en de aanbodzijde voor bio-LNG van de markt verkend via scenario’s. Tot slot wordt een drietal concrete businessmodellen uitgewerkt. De scope voor de toepassing is zwaar vrachtvervoer, binnenvaart en zeevaart. Het project is onderdeel van de transitie naar alternatieve brandstoffen in de haven. De studie is ook relevant voor andere regio’s. Meer informatie: Cor Leguijt

Mineralisatie CO2 en asbest

Uit eerder onderzoek voor Deltalinqs blijkt dat mineralisatie één van de kansrijke mogelijkheden voor CO2-vastlegging en hergebruik (CCU) is. In een proefopstelling wordt nu onderzocht of door de mineralisatie van asbest dakplaten zowel een CO2-reductie als een veilige verwerking van asbest gerealiseerd kan worden en tegelijkertijd een restroom van zuur uit de industrie kan worden ingezet. Op basis van de businesscase moet blijken of de kosten in de buurt komen van het huidige storttarief voor asbest. In het Rotterdam Haven Industrieel Complex zijn grote hoeveelheden CO2 en zure chemische reststoffen voorradig. Dit project is een voorbeeld van een circulaire toepassing van verschillende reststromen en nieuwe chemische CCU-processen. Meer informatie: Diederik Jaspers

Kosten warmtevoorziening voor eindgebruikers

De transitie naar een klimaatneutrale warmtevoorziening voor huishouden en kleine bedrijven, scholen en kantoren zal de komende dertig jaar op hele verschillende snelheden plaatsvinden. In de ene buurt wordt het gasnet al binnen vijf jaar uit gebruik genomen en komt er een warmtenet of komen er warmtepompen, terwijl in een andere buurt het gasnet nog decennia in gebruik blijft. Het ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan inzicht te hebben in de kosten voor eindgebruikers van de verschillende warmteopties en heeft CE Delft gevraagd hier onderzoek naar te doen. Meer informatie: Benno Schepers.

Net voor de Toekomst

Met het project Net voor de Toekomst assisteert CE Delft de netbeheerders bij het inzichtelijk maken van de effecten van de verduurzaming van de energievoorziening op de energienetten (gas, elektriciteit, warmte). Doel is om belangrijke stakeholders te informeren over de effecten en gevolgen van systeemkeuzes die de komende jaren wel of niet gemaakt gaan worden. Daarbij wordt aan de hand van scenario’s in beeld gebracht dat het al dan niet maken van systeemkeuzes bepaalde gevolgen heeft. In de scenario’s komen aan bod: de mate van energiebesparing, het aandeel uit decentrale bronnen en de mix aan centrale bronnen voor elektriciteitsopwekking. Meer informatie: Maarten Afman
 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14