Hoe duurzaam is biogas?

Evaluatie van biogasproductie en -gebruik vanuit ecologisch en economisch perspectief

In deze studie, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M, is getracht inzicht te geven in de mate van duurzaamheid van in Nederland geproduceerd biogas uit verschillende typen biomassa en voor verschillende toepassingen. Daartoe is van elke keten een LCA uitgevoerd conform de methodiek voorgeschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). In het onderzoek is gekeken naar het broeikaseffect, verzuring, vermesting, zomersmog, landgebruik, toxiciteit en kosten (euro per ton CO2-reductie).

Biogas uit mest, groenbemesters en afvalstromen (bijv. GFT en bermgras) scoren goed tot zeer goed op duurzaamheidskenmerken. Biogas op basis van ingrediënten die ook als veevoer kunnen worden gebruikt scoren matig (snijmaïs) tot slecht (bietenpulp). Dit komt omdat de emissies voor de 'bietenpulpvervangende' gewassen zoals soja en tarwe, meetellen in de beoordeling op de klimaateffecten, waardoor biogas uit bietenpulp klimaatemissies heeft die orde van 1,5 maal hoger zijn dan fossiel aardgas.

Biogas gebruiken in een gasmoter met warmtekrachtkoppeling levert de meeste klimaatwinst op. Inzet als groen gas in huishoudens of vervoer, als bio-LNG of direct gebruik in een boiler levert ca. 25% minder reductie van broeikasgasemissies op.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Harry Croezen
Ingrid Odegard

Delft, oktober 2013

Hoe duurzaam is biogas?

 

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28