Maatschappelijke kosten-batenanalyse maatregelen bodemlood

Lood komt als gevolg van jarenlang menselijk handelen op veel plaatsen in de bodem als diffuse bodemverontreiniging voor. Kinderen worden blootgesteld aan lood in de bodem, bijvoorbeeld doordat zij vervuilde gronddeeltjes binnen krijgen tijdens het spelen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gezondheidseffect optreedt bij ieder gehalte aan loodverontreiniging in de bodem, ook bij gehalten onder de interventie-waarde uit de Wet bodembescherming. Het RIVM en de GGD adviseren om, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, maatregelen te nemen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau dat zo laag is als redelijkerwijs mogelijk.

De nieuwe inzichten over de risico’s roepen de vraag op wat, vanuit maatschappelijk oogpunt, de beste manier is om het risico van diffuse loodverontreiniging te beheersen.
In deze studie zijn de maatschappelijke kosten en baten geanalyseerd van maatregelen om de risico’s van (diffuse) loodverontreiniging in de bodem te beheersen. Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het formuleren van een gemeentelijk beleidskader voor het beheer van wijken met een diffuse loodverontreiniging. Een MKBA is een hulpmiddel voor het identificeren en afwegen van concrete maatregelenpakketten om gezondheidseffecten bij bewoners te beperken. Hierin worden kosten en effecten zoveel mogelijk onder een noemer gebracht door ze uit te drukken in euro’s.

De MKBA is opgesteld op basis van de eerder door CE Delft ontwikkelde Leidraad MKBA in het milieubeleid en het door CE Delft ontwikkelde handboek schaduwprijzen.

Auteurs CE

Martijn Blom
Ellen Schep
Robert Vergeer

Delft, oktober 2017

MKBA maatregelen bodemlood DEF

Meer informatie Robert Vergeer
Robert

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14