Themaleiders

Hieronder vindt u een overzicht van onze themaleiders.

Benno Schepers - Duurzame steden

Binnen het thema ‘Duurzame steden' worden bestaande en nieuwe kennis en competenties verenigd om met bestaande en nieuwe producten lokale overheden en bedrijven verder te helpen in de transitie naar een duurzame samenleving op het niveau van de stad. Hiermee willen wij actief bijdragen aan doelen van (lokale) overheden en het bereiken van de internationale klimaatafspraken. Dit doen wij op de volgende onderwerpen: stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren (warmte, gas en elektriciteit, alsook laadinfrastructuur voor EVs); afval en grondstoffen (circulaire economie); stedelijk vervoer (personenvervoer en stadslogistiek); financiële instrumenten en duurzame businesscases. Lees meer over Benno en het thema Duurzame steden.
Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Benno Schepers.

Sebastiaan Hers - Energievoorziening

Sebastiaan heeft meer dan tien jaar ervaring in de analyse van elektriciteitsmarkten. Hij heeft zich in het verleden bezig gehouden met operationele vraagstukken op het terrein van optimalisatie van inzetstrategieën voor productiefaciliteiten, financieel risicomanagement en waarderingen investeringsvraagstukken. Lees meer over Sebastiaan. Bezoek ook de themapagina Energievoorziening.
Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Sebastiaan Hers.

Diederik Jaspers - Energie in de industrie

Binnen het thema ‘Energie in de industrie’ voeren we projecten uit voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de invalshoeken technologie, economie en milieu kijken we naar verhoging van energie-efficiëntie en verduurzaming van industriële processen. Opdrachtgevers kiezen voor CE Delft omdat we een goed inzicht in industriële processen en besparingsopties combineren met een grondig inzicht in ontwikkelingen in beleid en regelgeving. Lees meer over Diederik en het thema Energie in de industrie. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Diederik Jaspers.

Bettina Kampman - Energie internationaal

Het internationale energie- en klimaatbeleid drukt een steeds grotere stempel op nationaal energiebeleid (in Nederland en de andere EU-lidstaten) en de energievoorziening. We hebben kennis van beleid, de Europese en nationale energietransitiescenario’s en impacts en belemmeringen die bij de ontwikkelingen in de energiesector een rol spelen. Bijvoorbeeld: implementatie van Europees beleid, de effectiviteit van EU ETS, veranderingen in energieproductieparken, de impact van elektrisch vervoer, energiebesparing, en de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa. Lees meer over Bettina en het thema Energie internationaal. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Bettina Kampman.

Arno Schroten - Verkeerseconomie

Verkeerseconomie richt zich op economische analyses binnen de verkeer- en vervoerssector, toegespitst op ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen, het bepalen van de externe- en infrastructuurkosten van verkeer, de kosteneffectiviteit van technisch-e en beleidsmaatregelen en het uitvoeren van bredere economische analyses (bijv. werkgelegenheidseffecten). We werken voor opdrachtgevers in Nederland en internationaal. Het vertalen van complexe onderzoeksprojecten naar begrijpelijke en bruikbare (beleids)aanbevelingen voor de klant is één van mijn kernexpertises die ik binnen dit thema veelvuldig inzet. Lees meer over Arno en het thema Verkeerseconomie. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Arno Schroten.

Huib van Essen & Anco Hoen - Personenvervoer

Binnen het thema Personenvervoer voeren we beleidsstudies uit voor overheden, van de EU tot aan gemeenten. We zijn hierin toonaangevend en evalueren de effecten van beleidsmaatregelen en onderzoeken hoe de effectiviteit van beleid kan worden vergroot. Ook dragen we bouwstenen aan voor het klimaatbeleid voor verkeer. Lees meer over Huib, Anco en het thema Personenvervoer. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Huib van Essen of Anco Hoen.

Eelco den Boer - Goederenvervoer

CE Delft heeft uitgebreide kennis van emissies van vervoerwijzen (vrachtwagen, binnenvaart, trein) en de factoren die deze emissies beïnvloeden. Deze kennis is ondergebracht in het STREAM-model, waarmee we voor specifieke omstandigheden de emissies van verschillende vervoerwijzen in kaart kunnen brengen. Het koppelen van inhoudelijke kennis en beleidsmatige oplossingen is een van mijn kernexpertises. Voor overheden en bedrijven ontwikkelen wij slimme instrumenten die bijdragen aan het verminderen van de emissies door het goederenvervoer, zodat ze aan (toekomstige) maatschappelijke eisen voldoen. Lees meer over Eelco en het thema Goederenvervoer. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Eelco den Boer.

Jasper Faber - Lucht- en zeevaart

Ik houd me bezig met milieubeleid voor lucht- en zeevaart. Het zwaartepunt van mijn werk ligt op klimaatbeleid, maar ik doe ook studies naar luchtvervuiling van de zeevaart en geluid van luchtvaart. Als milieu-econoom vind ik het boeiend om beleidsrelevante vragen met wetenschappelijke kennis en methoden te beantwoorden. Mijn ambitie is bijdragen aan effectief en efficiënt milieubeleid. Lees meer over Jasper en de thema's Luchtvaart en Zeevaart. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Jasper Faber.

Sander de Bruyn - Milieu-economie

Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd lijken mij de belangrijkste uitdaging voor het milieubeleid in de komende drie decennia. Als econoom, afgestudeerd in de welvaartstheorie en gepromoveerd in de toegepaste milieu-economie, zie ik het als mijn taak om deze problemen te analyseren, de drijvende krachten daarachter te ontleden en oplossingen voor te dragen om natuur en milieu te behouden voor toekomstige generaties. Lees meer over Sander en het thema Milieu-economie. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn.

Martijn Blom - Financiele instrumenten

De mens neemt het milieu niet vanzelf in overweging, zeker niet als milieuvervuiling gratis is. Iets dat te goedkoop is wordt overgeconsumeerd met als gevolg aantasting van de ‘commons’ en uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd is het gebruik van materialen en energie zo complex en internationaal geworden, dat we niet alles met regulering en afspraken kunnen oplossen. Lees meer over Martijn en het thema Financiële instrumenten. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Martijn Blom.

Cor Leguijt - Biomassa en hernieuwbare brandstoffen

Biomassa wordt ingezet in de (chemische) industrie, in het transport (biobrandstoffen) en in de energieproductie (groene elektriciteit). We onderzoeken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de milieu-effecten, de kosten en economische effecten en de beleidsmatige aspecten van biomassa. We helpen opdrachtgevers bij het beantwoorden van de vraag welke biomassaketens duurzaam en economisch verstandig zijn. Lees meer over Cor en bezoek ook de themapagina Biomassa en hernieuwbare brandstoffen. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Cor Leguijt.

Geert Bergsma - Grondstofketens

Wij analyseren de milieu-effecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpen om de milieubelasting daarvan te verlagen. Hiervoor gebruiken we levenscyclusanalyses van grondstoffen en producten voor sectoren zoals de metaal- en kunststofsector, de textiel, de chemie, de bouw, de afval en de verpakkingssector. Regelmatig maken we gebruik van het concept circulaire economie om te komen tot flinke milieuverbeteringen. Daarnaast kijken we met de economen binnen CE Delft naar de afhankelijkheid en kosten van grondstoffen. Lees meer over Geert en het thema Grondstofketens. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Geert Bergsma.

Geert Bergsma - Agro- en foodketens

Agro- en foodketens beslaat expertise van ‘field-to-fork’ die wordt ingezet voor bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Door voor elke stap in de voedselproductieketen de milieudruk of CO2 voetafdruk te bepalen, wordt inzicht gegeven in de belangrijkste knelpunten en oplossingsroutes. Dit doen wij efficiënt en grondig voor zowel kleine als zeer complexe opdrachten. Sinds 1998 voer ik LCA-onderzoek uit naar de milieueffecten van agrofood en materiaalproductieketens. Lees meer over Geert en het thema Agro- en foodketens.Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Geert Bergsma.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14