Goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer is een belangrijk aandachtspunt voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. CE Delft helpt opdrachtgevers met uitgebreide kennis over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en CO2 in de logistieke sector, in het bijzonder:

  • Inzicht in de emissies van alle vervoerswijzen (weg, spoor, zee- en binnenvaart, luchtvaart)
  • Berekening carbon footprint van logistieke activiteiten en het ontwikkelen van tools
  • Effecten en kosten van maatregelen voor emissiereductie, zowel aan voertuigen, toepassing van nieuwe energiedragers, modal shift en logistieke optimalisatie
  • Ontwikkeling en evaluatie van overheidsbeleid voor emissiereductie en verduurzaming van het goederenvervoer, Europees, nationaal en lokaal
  • Onderzoek naar milieuprestaties en kosten van huidige en toekomstige brandstoffen, waaronder biobrandstoffen

STREAM - Welke vervoerswijze is het schoonst?

Door de huidige aandacht voor zowel luchtkwaliteit als klimaat binnen de verkeerssector, is er veel discussie over welke modaliteit  het schoonste  is. Met het STREAM-model kunnen we de emissies van de verschillende modaliteiten in beeld brengen en daarbij onderscheid maken naar ladingtype. Tevens kunnen we laten zien hoe de emissies zich ontwikkelen als gevolg van logistieke optimalisaties, introductie van nieuwe technieken of veranderend overheidsbeleid.

Tools en modellen voor carbon footprints

Steeds meer vervoerders en verladers willen inzicht in de milieuprestaties van hun vervoer en hierover communiceren met hun klanten. We hebben veel ervaring met de ontwikkeling van methodieken, datasets en tools om de milieuprestatie van logistiek meetbaar te maken.

(Beleids)maatregelen

CE Delft kan ook ondersteuning bieden bij onderzoek naar de effecten, kosten en baten van milieumaatregelen binnen het goederenvervoer. Dit onderzoek kan gericht zijn op de evaluatie van technische maatregelen, bijvoorbeeld maatregelen die aerodynamica verbeteren of de toepassing van elektriciteit, biobrandstoffen of LNG, maar ook van overheidsbeleid. We hebben inzicht in kosten en opbrengsten van een breed scala aan brandstofbesparende maatregelen en brengen de effecten in beeld van o.a. prijsmaatregelen, normen of subsidies in alle vervoerswijzen.

We hebben veel kennis van biobrandstoffen en zowel het Europese, nationale als lokale verkeers-, milieu- en energiebeleid. Bij projecten over de energievoorziening van verkeer werken we samen  met onze energie-experts, die de nodige kennis kunnen inbrengen omtrent bijvoorbeeld interactie met de energievoorziening voor andere sectoren.

Onze opdrachtgevers

  • Overheden zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Europese Commissie (DG MOVE en DG CLIMA) en het overheidsprogramma 'Duurzame Logistiek' .
  • Milieuorganisaties zoals Stichting Natuur en Milieu en Transport and Environment (T&E).
  • Brancheorganisaties zoals TLN en EVO.
  • Bedrijven zoals Havenbedrijf Rotterdam, Tata Steel, DHL en verschillende vervoerders en verladers.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Otten