Bioketels voor warmte in de toekomst

Een verkenning van de rol van bioketels in de energietransitie

Een grootschalige overstap van aardgas als energiebron in de gebouwde omgeving naar duurzame warmtebronnen is onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Deze studie zoomt in op de mogelijke bijdrage van bioketels aan deze warmtetransitie.

In opdracht van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, de NBKL, is in kaart gebracht in welke omstandigheden in Nederland een gebouwgebonden bioketel de beste oplossing is om de warmtevoorziening te verduurzamen en om hoeveel bioketels het dan gaat. Daarnaast wordt een inschatting gegeven van de omvang van de (overheids) subsidie die nodig zou zijn om deze aantallen te realiseren, bij ongewijzigd beleid.

Projectleider

Bettina Kampman

Bioketels voor warmte in de toekomst

Auteurs CE

Bettina Kampman
Sjoerd van der Niet

Delft, mei 2019